Πολυκλινική Hospiplan – Παγκόσμια PPP Healthcare Management Solutions » Εκπαίδευση Προσωπικού και Ανάπτυξης

Εκπαίδευση Προσωπικού και Ανάπτυξης

Επί τόπου αξιολογήσεις και Κατάρτισης και Ανάπτυξης
Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού στο νοσοκομείο σας είναι μια ουσιαστική δραστηριότητα και συστατικό για την επιτυχία μας στην εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
Μπορούμε
Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού της κλινικής
Δομή και ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Μετά την κατάρτιση και την ανάπτυξη της αξιολόγησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Αναπτύξτε μια μακροπρόθεσμη πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης.

Κορυφή